Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem webových stránek forheli.com je Ing. Blanka Maixnerová, se sídlem: Pri Kysuci 98/75, Žilina 010 03, Slovenská republika, IČO: 40737586 (dále jen „provozovatel“) garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2003. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn.

Cookies

Při použití webových stránek forheli.com může docházet k ukládání souborů cookies (drobných souborů, které zajišťují sledování aktivity uživatele na webstránkách) na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje. Podmínky ukládání a zpracování cookies jsou následující:

 • Uživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies, a to nastavením svého webového prohlížeče – povolením nebo naopak odmítnutím ukládání cookies.
 • V případě udělení souhlasu (povolení cookies) mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány:
  1. dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou,
  2. dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachované i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám forheli.com (tyto cookies může uživatel kdykoli vymazat a po několika týdnech nebo měsících se vymažou i automaticky).
 • Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje, aby provozovatel soubory cookies využil pro vlastní evidenční nebo statistické účely, a pro účely cílené reklamy partnerů, se kterými má uzavřeny zvláštní dohody o zobrazování reklamy na webstránkách. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob, nebo využití souborů cookies uložených na koncovém zařízení uživatele třetími osobami.
 • V případě odmítnutí souhlasu (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči) provozovatel nemůže garantovat úplnou funkčnost webových stránek forheli.com.

Analytika

Pro analýzu způsobu využívání webových stránek forheli.com používá provozovatel službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Analytics využívají soubory cookies.

Shromažďované údaje jsou používány anonymním způsobem, to znamená, že podle nich není možné osobu identifikovat.

Zabezpečení stránky

Webstránka forheli.com používá při jakémkoli připojení uživatele a přenosu jakýchkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takových údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

Kontaktní údaje

Uživatel při své návštěvě a dalším používání webových stránek forheli.com může kontaktovat provozovatele a poskytnout mu své osobní údaje pro účely zpětného kontaktování.

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem je v takovém případě oprávněný zájem provozovatele kontaktovat uživatele a poskytnout případné odpovědi nebo poradenství.
 • Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:
  1. jméno a příjmení [nezbytné]
  2. e-mailová adresa [nezbytné]
  3. korespondenční adresa [dobrovolné]
  4. telefonní číslo [dobrovolné]

ÚČEL: Účelem zpracování osobních údajů uživatele je zpětné kontaktování uživatele.

TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ: Osobní údaje budou zpracovávány pouze na nezbytnou dobu během komunikace s uživatelem.

SPRÁVNOST: Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální.

Newsletter

Uživatel – dotyčná osoba při své návštěvě a dalším používání webových stránek forheli.com může provozovateli poskytnout své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů uživatele může dojít při dobrovolné registraci k odběru newsletteru za pomoci takové e-mailové adresy, ze které lze určit jeho totožnost, nebo při dobrovolném vyplnění kontaktního formuláře spojeného s vybraným obsahem webových stránek.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nezbytnou podmínkou zpracování osobních údajů uživatele provozovatelem za účelem zasílání newsletteru je udělení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu a zasíláním marketingových zpráv, přičemž tento souhlas je jediným právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem (e-mailové adresy).

 • Uživatel k zajištění oprávnění provozovatele zpracovávat poskytnuté osobní údaje musí vyjádřit svůj souhlas s uchováváním a dalším zpracováním získaných osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku.

TRVÁNÍ SOUHLASU: Souhlas uživatele podle předchozího odstavce vstupuje v platnost okamžikem dobrovolného poskytnutí souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka v online formuláři a trvá do odvolání souhlasu uživatelem. Provozovatel má právo zpracovávat poskytnuté údaje po dobu trvání souhlasu.

E-mailové adresy používané pro marketingové účely jsou zpracovávány a ukládány do té doby, než uživatel ukončí odběr. Odhlašovací odkaz lze nalézt na konci každého e-mailu.

ÚČEL: Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru jím vyžádaného newsletteru (informačního letáku) zasílaného provozovatelem na kontaktní adresu poskytnutou uživatelem, zejména v elektronické podobě.

SPRÁVNOST: Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit.

PŘENOS ÚDAJŮ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ: Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem pomocí e-mailingového nástroje Mailerlite (Litva), kteří jsou Zpracovateli.

Poučení o právech subjektu údajů

Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravují zejména ustanovení článků 12 až 22 GDPR, ve znění pozdějších změn.

Jako uživatel máte zejména právo na základě písemné nebo e-mailové žádosti adresované provozovateli (e-mail: blanka.maixnerova@flp.com) požadovat:

 1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Vás zpracovávány, přístup k Vašim osobním údajům a informacím o nich, jakož i opravu těchto údajů,
  omezení zpracování Vašich osobních údajů, zejména jsou-li nesprávné,
 2. vymazání Vašich osobních údajů, zejména pokud pominul účel jejich zpracování nebo jste odvolali souhlas se zpracováním,
 3. přenesení Vašich osobních údajů jinému provozovateli ve strukturované a strojově čitelné podobě.

Rovněž máte právo písemným oznámením nebo e-mailem (na adresu blanka.maixnerova@flp.com):

 1. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, s účinností ode dne doručení oznámení, pokud se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu, přičemž zákonnost zpracování před doručením oznámení o odvolání souhlasu bude zachována,
 2. pokud není zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, vznést námitky proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší osobní situace nebo máte-li podezření, že se údaje zpracovávají nezákonně.

Máte také právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů, jako dozorčímu orgánu pro Českou republiku, stížnost nebo podnět k prošetření zpracování Vašich osobních údajů.

Práva uživatele a/nebo člena mohou být omezena, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního předpisu, jejich uplatněním by byla porušena ochrana uživatele nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

Pin It on Pinterest

Share This